Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αελίτα, Aelita Schaeffer και Γιούμι Ισιγιάμα από Κώδικας Λυόκο