Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα ρολογιού, χωρίς τα ρολόι χέρια, με ενδείξεις για δώδεκα ώρες επικάλυψη με τις ενδείξεις από τις εξήντα λεπτά. Περιλαμβάνει τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε τέσσερις ώρες, δώδεκα, τρεις, έξι και εννέα