Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα χρωματικό διάγραμμα που σχηματίζεται από το τρίγωνο εγγεγραμμένο σε ένα εξάγωνο, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε ένα κύκλο και ένα εξωτερικό δεύτερη ομόκεντρο κύκλο