Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Δώδεκα διαιρεμένη κύκλους, από τον ολόκληρο κύκλο στον κύκλο που διαιρείται σε δώδεκα μέρη